top of page

Gratis tablèt ak pwogram Wifi

wifi & Tablet Instagram Post (1).png

Ki moun ki elijib pou Pwogram Koneksyon Abòdab?


Yon kay elijib pou Pwogram Koneksyon Abòdab si revni kay la se nan oswa pi ba pase 200% Gid Federal Povrete yo, oswa si yon manm nan kay la satisfè omwen youn nan kritè ki anba yo.

 • Patisipe nan youn nan pwogram asistans sa yo:

  • SNAP

  • Medicaid

  • Asistans Lojman Piblik Federal

  • Revni Sekirite Siplemantè (SSI)

  • WIC

  • Pansyon Veteran oswa Benefis Sivivan

  • Lifeline

  • Pwogram Nasyonal Manje midi nan Lekòl la oswa Pwogram Dejene Lekòl la, ki enkli atravè Dispozisyon pou Elijibilite Kominote USDA

 • Te resevwa yon Sibvansyon Federal Pell pandan ane prim aktyèl la;

 • Satisfè kritè elijiblite pou pwogram entènèt yon founisè patisipan ki egziste deja.

bottom of page